Kitaaba Seenaa Ummata Oromoo Pdf

to explore if, as already noted, the socio economic, historical and political problems the poet communicates in his poetry correspond with the life of the Oromo at large, and not just the Boran, is the target of the study(Ful. Bara 1413 akka lakkoofsa hijraatti ji`a 9ffaa ramadaana gaafa guyyaa 17 baadiyyaa walloo. Please enter your name. dissertations. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Kitaaba kana gara Afaan. Adda Bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo biratti Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo itti yaadatamuu dha. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Seenaa oromoo Booranaa. Gootoota yaadachuun, seenaaf hojii isaanii qofaan dhaadachuun, faaruu qofaan dhaadheessuu osoo hin taane fakkeenyummaa hojii isaanii bu’ura godhachuun kaayyoo isaan wareegamaniif san galmaan ga’uuf tattaafachuus ni dabalata. Oromoon Warjii eenyu kan jedhu kitaaba Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16fa keessatti qoratamuu kan qabu ragaa guddaa of harkaa qabna. By Rabbirraa Rufo on Wednesday, November 30, 2011 at 4:45pm. Ayyaanii Irreechaa duudhaalee Oromoo keessaa tokko. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Baaroo Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina wallaga lixaa naannoo Gimbii ganda karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa obbo Tumsaa silgaafi harmeesaa aadde Naasisee Ciratoo jedhaman irraa dhalate. Sababa sanaanis lubbuu isaanii dabarsanii kennuu isaanii ti. Yaa ilmaan Oromoo akkuma duraan na beytan sanin jira hin jijjiiramne Maallaqni nan jirjiiru, daragaan nan jirjiirtu, Qur`aana fii Hadiisa jala deemuutu dirqama malee waan biraa jala hin deemnu. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. Afaan Inglifaa dubbisuu, barresru fi dubbachuu dannadayuu qabdan. KUTAA 4FFAA Innillee Afaan isaa damma nadhii saniin waa jab isaanitti, nattis hima. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. seenaa jireenya qopheessaa kitaaba kanaa kanduraatiifii kan ammaa. Oromummaan ilaalcha ittiin motummaa fi dhaabbattoota (“institution”) koloneeffattoota Habashaa Oromiyaa keessaa ittin buqqisani dha. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Kaayyoo ABO. I look for. Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi. Dhalooti sochii qeerroo akka abidda saafaa finiinsaa jirus, kan yeroo fi haalaan mo'amee waadaa Ummata isaaf seene cabsuu miti. Kitaabni barataa haarofni hojiirra oolee jira. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta’usaa kan shakkan baayye dha. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Seenaa Oromoo kan dubbannu ykn katabnu yoo taane, seenaa qabsoo Oromoo karaa irraa yennaa maqsifamu beektoonnis ta'u ummati callisee ilaalu hin qabu. 42nd Street Photo, founded in 1965 and located at 378 5th Avenue in Manhattan, New York, is a 50 years old and one of the first electronics and camera superstore in New York City. Kun garaa nama nyaata. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Katabaan kitaaba kanaa akka dhunfaan taajjabetti, beektota afaanii Oromoo kan biyya alaa keessa jiraatan gidduuttuu walitti dhufeenyi ogummaa dilas hin mul’atu. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa "Kudhaama Seenaa" jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba'ee jira. hedduminaan ummata Oromoo biratti fudhatama ol aanaa qaba. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Boombii fi meeshawan Waranaa adda addaa ofi isanitii mana isaa geessanii ka’udhan akka mana isatii argameetti gabasaniiru. Yeroo har'aa kanatti hawaasni bal'aan dhimma isaa kara mana murtiitiin dhaquurra gara Waajjira Gadaa Tuulamaa fidachuu filata. The united nation international human right convention paragraph 9, 10, and 11 declare no citizen of any country shall be arrested without reasonable ground of conviction; and if he or she is indicted in any kind of charge or wrong doing, it states the right of the subject to be presented in front of a legitimate court in early possible time. Bara chaartaraa WBOtti dabalame. afaan amaratiin "Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe"jedhu. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Dandettin keesan kan Inglifaa akka asiin gadditi qorama: Dubbisu - Jechota afaan ingliffa akka dubbisfftan isin gaafatu. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. 2019/10/20 21:19 📮CHANALOTA TELEGRAMA ODUULEE AFAAN OROMOO. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi'uu hin dandeenye irra gayamee jira. Seenaa, aadaa fi Safuu ummata Oromoo barachuun, beekuun, kabajuu fi hujii irra oolchuun ulaagaaddhan (criteria) miseensi hooggana saba Oromoo ittiin madaalamu keessaa tokko Miseensi hooggana Oromiyaa hundumtuu mallatoowwan tokkummaa saba Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa. dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse. Kutaa Kitaaba kanaa keessaa ksmi illee karraa kamiinuu yookiin haala kamiinuu hin baay'atu hayyama barreeffamaan deeggarame kan isa maxxansiisee male. com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. afaan-oromoo. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. 2-maaliif gaafiin teenya deebisaa dhabde? 3-hariiroo humnoota farra-islaamaa biyya keysaafii alaa, caasaa, jaarmayaa fii sochii isaanii. FinfinneeN iddoo jaarmiyaaleen mootummooota gamtoomanii itti argamuu fi wiirtuu siyaasa fi diplomaasiin addunyaa keessatti gaggeefamuudha. Ummata Oromoo fi Oromiyaa Itti Maaliif Diinni Baayyataa? FIRAOL GUUTUU Irraa Akkuma seenaa irraa dhageenyetti, akkuma argaa jirutti oromotti diinni ni baay'ata ! Maaliif laata ? Sababa isaa yoo barree rakkina kana huddeen doomsuun salphaadha!Ani ta'ee yaadee yaadee gaaffii kanaaf deebii soqaa yeroo hedduu balleesera, akkakootti waan dhugaa. This is the Qubee known to us today. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Jecha saadiit isinii. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. 24 SEENAA JIREENYA QOPHEESSAA jireenya nama kitaaba kana sinii qopheessee irraa xiqqoo haaa ilaalluu. Freedom For Oromia(Oromiyaa). qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebinee ta'uu, warra abbaa dhimmaa osoo hin taanee addunyaatu jala muree jira. Jalqaba Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Kitaabni kun Seenaa saba Oromoo fi uummata Kuush, Seenaa saboota Amaaraa, Tigiree, Agaw, Shinaashaa fi kan isaan fakkaatan, seenaa dhalootaa fi babal'ina Amantii Kiristaanaa fi Isilaamaa. Fiilmiin Afaan Oromoon soneeffamanii fi ummata Oromoo biratti seenaa guddaan yaadataman, kan akka Dukkanaan Duuba, Fuula dhokatee fi Jilbeebbii kan jedhaman yoo ta'u boodarra kan bahan Qaanqee, Hadhaa, Qoraattii Gadameessaa, Eelaa fi kan kana fakkaatanii fi maqaa isaanii kan hin yaadanne hanga baroota dhiheenyaatti hedduutu burqan. Kitaabni beekaa, barataa fi wallaalaa hunda isaanii ni fayyada, waliigalatti kitaabni kitaaba hedduu ummata fayyadu, aqiidaa Ahlus-. Yaboo/ Furmaata Meeshaaleen ulfoo aadaa oromoo waa’ee sabichaas ta’ee seenaa ummata gurraachaa beekuufis ta’ee qorachuuf murteessoo waan ta’aniif kan gadii taasifamuu qabu. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Top search engines. Are you Looking for Claude Davis The Lost Book Of Remedies Program? Does it really work for you? Read our honest review before you buy it. Baga Gammadne! Kana caalaa Irreecha dhufuuf baayyannee sirriitti fiiguu qabna jedheen amana. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Guca Qabsoo Oromootiin. Seenaa Gabaabaa Ummata Oromoo. Gaffiin keenya sirna cunqursaa fi gaaffiilee mirga ummata Oromoo fi hegeree jireeneya keenya kan ilaalan akka deebii argatan qofaa dha. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. Hojiin Gadaa Duudhaa Oromoo irratti waan hundaa'uuf Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba. Qabsoon keenya fi sochiiin nagaan godhamu kun ummata nagaa saba kamuu, lammii kamuu fi nam tokkeenis tahe gurmuun kan nagaan hojjatatee bahee galu ykn qabeenya isaa kan target godhate miti. Seenaa, aadaa fi Safuu ummata Oromoo barachuun, beekuun, kabajuu fi hujii irra oolchuun ulaagaaddhan (criteria) miseensi hooggana saba Oromoo ittiin madaalamu keessaa tokko Miseensi hooggana Oromiyaa hundumtuu mallatoowwan tokkummaa saba Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa. Sagaleen waaqayyoollee kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha, akka gugeetti garraamomaa, akka bofaattis abshaaloma jedha, kana jechuun lamaan isaaniyyu ni barbaachisu ,oromoon garuu eenyuuf, maaliif hagamitti akka garaamomu dagate. Heera Mootummaa hirmaannaa Uummataan mirkanaa’een Aadaan Oromoo kaleessa maqaan itti moggaafamee, xuriin itti dibameefi akka tuffatamu ta’ee ture sun irraa ka’ee Uummatni abbaa Aadaa fi seenaa ta’e Aadaa isaa bakka ganamaatti bifa sirrii ta’een deebifatee ittiin jiraachuu erga eegalee kunoo nuusa Jaarraa lakkoofsisuu danda’ee jira. Posted by OromianEconomist in Ancient African Direct Democracy, Gadaa System, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Nation, Oromummaa, Sirna Gadaa, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, Uncategorized. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. The Muslims denounce the continued government interference in the religious affairs; they also highly demand an indoctrination of the mass with Ahbash ideology (called by the people "the Ahbashism Campaign") to come to an end; the right of the public to elect the leaders of the Muslim community is the third request. Margaan sangoota bitee gurgura. Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. By Rabbirraa Rufo on Wednesday, November 30, 2011 at 4:45pm. Katabaan kitaaba kanaa akka dhunfaan taajjabetti, beektota afaanii Oromoo kan biyya alaa keessa jiraatan gidduuttuu walitti dhufeenyi ogummaa dilas hin mul'atu. Enterprise. qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebinee ta'uu, warra abbaa dhimmaa osoo hin taanee addunyaatu jala muree jira. Oromummaa argachuu. Kitaaba kana abbaa kitaabaa obboleysa kiyya Jaafar Bayaan wajjiin mara isaa dubbiseetin jira, nin kajeela kitaaba kana Afaan Oromoo warra dubbisu akka hedduu kan fayyadu tahu. Ummata Oromoo bira iyyuu taree, hundeen isaa kan uummatoonni Kuush marti wal-faana qabaachaa turan ta'uu ni mala. Waayee dhaaba kanaa yeroo baayyee deddeebi’ee sitti himee jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. The united nation international human right convention paragraph 9, 10, and 11 declare no citizen of any country shall be arrested without reasonable ground of conviction; and if he or she is indicted in any kind of charge or wrong doing, it states the right of the subject to be presented in front of a legitimate court in early possible time. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Top search engines. Baay'een isaanii sirna barreeffamaa (wirting principle) kan mata mataa isaanii yoo dagaagsan arguun nama yaaddessa. For you to like us and like to hang out with us. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. PDF ebooks Search. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. 👆fakkii 3ffa;- kitaaba seenaa Oromoo De salviakin barreffame. Seenaa Oromoo dabsee waan barreeysseef, seena barreeysitoota isa booddee barreeysaniis karaarra dabsee jira. keessatti nama dhuunfaa tokkorratrti kan geggeeffame seenaa hawaasummaa uummata balaa Oromoo ilaaluuf kan yaaledha. Yaboo/ Furmaata Meeshaaleen ulfoo aadaa oromoo waa’ee sabichaas ta’ee seenaa ummata gurraachaa beekuufis ta’ee qorachuuf murteessoo waan ta’aniif kan gadii taasifamuu qabu. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” (‘word of wisdom’) akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa. Bara mootummaan lafti baadiyyaa hundi kan mootummaa akka ta’e labse, sirna abbaa lafaas balleesse. Macaafa qulqulluu : afaan oromoo. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Gaaffi yoo qabattan: wako. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. mootummooti abbaa irree ummata hacuucuu fi dhabamsiisuu hin qaban kan jedhu ture. With a twinkle in his eye. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Oduu Durii Oromoo Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Please enter your name. Innis seenaasaafi seenaa uummata balla'aa Oromoo dhiiga isaatiin katabee darbe. Waayee dhaaba kanaa yeroo baayyee deddeebi'ee sitti himee jira. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. "Akka sagalee Waaqayyooti kitaaba Qulqulluu dubbisuuf namni tokko afaaniifi lapheesaatiin, qeensa qubaan, eegumsa dammaqinaan, haasa'a Waaqayyoo keessattidubbisuu qaba. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Oromo Liberation Front (OLF) Lakk/NO. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. Enterprise. kitaaba afaan oromoo furtuu. Ummanni Oromoo ummata damee kuush keessaa tokko yoota'u ummata seenaa bara dheeraa qabuufi seenaa ofii bifa barreefamaatiin osoo hin taane fookiloriitti fayyadamuun afaaniifi gochaan dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa tureedha. We are not the biggest but we are working hardest. Kanaafuu, carraan argameef, waamichi Mummicha Ministeera Dr Abiyiin taasifame akeeka dhaabni kenya dhaabbateef - sabni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatu ni tumsa ejjatnoo jedhu qabna. Kun haqa seenaa Oromoo keessatti mul'ate dha. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Dabaree-Seenaa Ummata Oromoo. Free PDF ebooks (user's guide, manuals, sheets) about Kitaaba afaan oromoo pdf ready for download. Diraamaa Afaan Oromoo. QORUMSSA WA’E UMMATA (SEENAF MOOTUMMA) FUDHACHUUF BARULE NAMA GARGGARAN. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta'usaa kan shakkan baayye dha. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. Kitaaba (seenaa Oromoo hamma jaarraa 16ffaa) jedhu tokko keessatti qorannoo manguddoota irraa godhameen kan kaayame, irra caalaa gadi fageenyan agarsiisa. FinfinneeN iddoo jaarmiyaaleen mootummooota gamtoomanii itti argamuu fi wiirtuu siyaasa fi diplomaasiin addunyaa keessatti gaggeefamuudha. Kitaaba kana gara Afaan. Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Ijoolleef Qabu: Haala Qabatama Aanaa Ada'aa Masarat Tasfaayee Waraqaa Qorannoo Digirii Lammaffaa (MA) Guuttachuuf Muummee Afaan Oromoo, Og-Barruufi Fooklooriitiif Kan Dhiyaate Yunivarsiitii Addis Ababaa/ Finfinnee Kolleejii Namoomaa, Qo'annoo Afaanii, Jornaalizimiifi Quunnamtii Muummee. [Dhrtvo 03 07 2009]Yeroo ammaa Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatis,kana malees, teessoo mootummaa federaalaa Itophiyaa yoo taatu,magaalaa muummeetti Afrikaatisi. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. I look for. Kun immoo kan har'a uumame osoo hintaane, duudhaa ummata keenyaa kan darbaa darbee dhufeedha. kanaaf, qabsoon Ummanni keenya godhaa jiru kabajaa fi ulfina seenaa qaba. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Sirni Gadaa diimookraatawaa ta’uu isaa beektoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessanii jiru. warszawa • krakow • gdansk. PD December 15, 2018; MD December 17, 2018 by Seenaa According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta'ee darbe baatii darban kanatti. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. Early History of Written Oromo Language up to 1900 Tesfaye Tolessa Department of History and Heritage Management, College of social sciences, Wollega University, Post Box No: 395, Nekemte, Ethiopia Abstract Article Information Article History: The purpose of this paper is to make known historical development of written Afaan Oromo to 1900. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Seenaa Ummata Oromoo. kanaaf beekaa akka keessanii qabaachuun baayee nu boonsa. Seenaa oromoo Booranaa. " Hawwin Oromoo bilisa hinbaasu. Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. Ummanni Oromoo eessa garamitti, kan jedhu irratti xiyyeeffannoon hayyulee Oromoo dubbisuu fi irra odeeffachuun DhRTVO'n qopheessuun isiniif dhiyeese jira, da. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Kanaafuu seenaa Oromoo isa diinni awwaale mul'isuun, aadaa isaa tuffatame deebisee ijaruun, namummaa Oromoo dhitamee bilisoomisuun, Oromummaa dha. Haala kanaan yeroo barreeyse Baahireen dogoggora gurguddaa keessa seene. Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi. Sababni isaas jireenya jaarmaya isaanii kan irratti hundaa'u caalaa hojjatee ummata amansiisuu osoo hin taane akka jechaa waaqaatti namni biraa shakkii irratti qabu jiraachuu dhabuu dha. polska akademia nauk-oddzial w krakowie pracb komisji oribntalistycznbj nr 21 mohammed all, andrzej zaborski handbook of the aroma language wroclaw. Hata'u malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa Finfinne qofaa osoo hin taane, seena Oromootis. Seenaa oromoo musa 8 months ago. Humni gabroomsaa dachii fi sammiin lole kamuu humna ummata moohee hin jiru. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. QORUMSSA WA'E UMMATA (SEENAF MOOTUMMA) FUDHACHUUF BARULE NAMA GARGGARAN. Dabaree-Seenaa Ummata Oromoo. - Woraqaan qorannoon kun baay'atee qaamota adda addaa ( mana dubbisaa, waajjiraalee aadaa fi turiiziimii fi kan biroo) keessa ol taa'uu qabu. Daftee baafachuu akka dandeessuuf, kitaabonni Kitaaba Qulqulluu fi boqonnaawwan isaanii duraa duubaan kaaʼamaniiru. Haala kanaan yeroo barreeyse Baahireen dogoggora gurguddaa keessa seene. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta'ee darbe baatii darban kanatti. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca'ee argama. Deebiin itti kenname sunis, abbaa biyyummaa Oromootiif, Itoophiyaan mataan ishee irra guddaan ummata Oromoo ta'uu ishee bal'inaan kan ibsu dhaamsa guddaa dabarseef. Yoo argattee kitaaba kana kan biyyatti maxxanfame dubbifte baayee gaaridha. 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. Ummata Oromoo kana bakka sana dhufee dorgommii sanarratti hirmaate mara galatoomaa jechuun barbaada. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kitaaba kana gara Afaan. Margaan sangoota bitee gurgura. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta'ee darbe baatii darban kanatti. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. 76 Ummati Oromoos, yoo kana ta’e malee, dhaabota akka:Shanee, KSO, OPDO fi Federaalawaa bakka bu’aa isaa godhee fudhachuu hin qabu. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Seenaa oromoo musa 8 months ago. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. Guyyaan kun guyyaa ilmaan Oromoo qaroo fi muratoo ta'an, fedhii fi sadoo jireenyaa isaanii dhiisuun, bilisummaa saba isaaniif jecha lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne itti wareegan itti yaadaannuu fi kabajnuu dha. Waayee dhaaba kanaa yeroo baayyee deddeebi’ee sitti himee jira. Yaanni kiyyas kan maddu, lafa Oromoo gurguruuf oso hintaanee siyaas-dinaggee magaaloota isaa akka inni toyaatuuf turee. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Yeroon kun Oromoodhaaf yeroo itti meeshaa waraanaa baranee gahaatti hidhachuudhaan of ittisan malee yeroo itti meeshaa aadaadhaan qabaniyyuu hiikkachiifaman tahuun irra. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka'e hedduun. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Jecha saadiit isinii. Sirni dimookraasii, mootummaa: ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu ijaaruu kan danda'u, seerri hundaa ol ta'ee hundi seera duratti walqixummaan yoo ilaalame fi qaammi filannoo hoogganu, qindeessuu fi murtii sagalee ummataan darbe labsu, ummata bal'aa fi dhaabota siyaasaa filannoo irraa hirmaatan hunda biratti fudhatama yoo qabaatee dha. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi. Jecha saadiit isinii. Kanaafuu, carraan argameef, waamichi Mummicha Ministeera Dr Abiyiin taasifame akeeka dhaabni kenya dhaabbateef - sabni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatu ni tumsa ejjatnoo jedhu qabna. Ayyaana Irreechaa Baranaa Laalchisee Waamicha Ummata Oromoo Maraaf! Fulbaana 21, 2013 Ayyaanni ummata Oromoo guddichi waggaatti gaaf tokko hawwii ol'aanaadhaan eegamu, Irreechi, Dilbata dhufu Fulbaana 29, bara 20013 kabajamee oola. ly/2eNcYxy 74309d7132. Sirni dimookraasii, mootummaa: ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu ijaaruu kan danda’u, seerri hundaa ol ta’ee hundi seera duratti walqixummaan yoo ilaalame fi qaammi filannoo hoogganu, qindeessuu fi murtii sagalee ummataan darbe labsu, ummata bal’aa fi dhaabota siyaasaa filannoo irraa hirmaatan hunda biratti fudhatama yoo qabaatee dha. kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamteeftu ibsama. Seenaa Oromoo Ummatni Oromoo ummata afaan Kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. Ummata Oromoo kana bakka sana dhufee dorgommii sanarratti hirmaate mara galatoomaa jechuun barbaada. kitaaba afaan oromoo furtuu. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Download Afaan Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older versions. " 'Jalqaba Barsiisaa',kitaaba Aster Gannoo faan bara garbummaa jala jiran, jaarraa 19eessoo keessaa kataban. Har'arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa'aa jiru argaa fi dhaga'aa jirra. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. rabbi umurii dheeraa isinii haa kennu! Melkamu. 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. Nuti, warra "osoo qotnee hin facaasin midhaan haammachuu hawwinu dha. Kun garaa nama nyaata. With a twinkle in his eye. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. "Seenaa Oromoo keessatti,keessumaa karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha kana godhan dubartii baayyee guddoodha. Katabaan kitaaba kanaa akka dhunfaan taajjabetti, beektota afaanii Oromoo kan biyya alaa keessa jiraatan gidduuttuu walitti dhufeenyi ogummaa dilas hin mul'atu. Baga Gammadne! Kana caalaa Irreecha dhufuuf baayyannee sirriitti fiiguu qabna jedheen amana. Seenaa Oromoo dabsee waan barreeysseef, seena barreeysitoota isa booddee barreeysaniis karaarra dabsee jira. Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Hunda biqilchitaa Ijaaf hawwisiftaa, Namuu hamilchifta, Jireenyaaf mijjoyta, Qalbii boharsitaa, Nyaachifte obaafte Mara beela baafta, Aanani fi dhadhaa Namayyu qubsitaa, Tokkottin qusattu Hundaaf hin waakkattu Ilmaan kankee dhiiste Kessumma si dhuftu, Agabuun bulchituu Wan gaarati nyaatama Inuu firra dhiisi Qilleensi kan. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Fiilmiin Afaan Oromoon soneeffamanii fi ummata Oromoo biratti seenaa guddaan yaadataman, kan akka Dukkanaan Duuba, Fuula dhokatee fi Jilbeebbii kan jedhaman yoo ta'u boodarra kan bahan Qaanqee, Hadhaa, Qoraattii Gadameessaa, Eelaa fi kan kana fakkaatanii fi maqaa isaanii kan hin yaadanne hanga baroota dhiheenyaatti hedduutu burqan. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Jalqaba Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Oromiya Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa. Qorannoon kun mataduree “xiinxala afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan” irratti kan adeemsifameedha. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Ummati Oromoo seenaa keessatti saba biraa ofitti fudhachuun beekama. 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. 24 SEENAA JIREENYA QOPHEESSAA jireenya nama kitaaba kana sinii qopheessee irraa xiqqoo haaa ilaalluu. Gadaa Oromoo Tuulamaa (Waaqeffannaa, 1 Bitootessa 2017) Tuulamaa Godinaalee Shawaa afran keessatti kan argamu ta'ee daangaan isaatis dhihaan Macca, Kibba dhihaan Jimma, Kaaban Laga Abbaayi, Bahaan Karrayyuufi Kara kibbaatin Arsiidhan kan daangeffamuudha. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta'usaa kan shakkan baayye dha. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Boombii fi meeshawan Waranaa adda addaa ofi isanitii mana isaa geessanii ka’udhan akka mana isatii argameetti gabasaniiru. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. SEENAA UMMATA OROMOO Post on social media Embed Share via Email. seensasa 1-Seenaa rakkoo muslimtoota biyya teenyaa kaleysarraa hanga ar’aatti maal akka fakkaatu. " Hawwin Oromoo bilisa hinbaasu. 2-maaliif gaafiin teenya deebisaa dhabde? 3-hariiroo humnoota farra-islaamaa biyya keysaafii alaa, caasaa, jaarmayaa fii sochii isaanii. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa waan duratti barreeffamee fi dhaadheffame irra deebi'uu miti. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka'e hedduun. Access popular eBook community where readers discover, share, and connect. Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokko jaarra 19ffaa keessatti akka gabratti biyyaa Jaarmanii kan geefamteetu dubbatama. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Kutaa Kitaaba kanaa keessaa ksmi illee karraa kamiinuu yookiin haala kamiinuu hin baay'atu hayyama barreeffamaan deeggarame kan isa maxxansiisee male. SEENAA GABAABAA ARTIST USMAAYYOO MUUSAA. Gaaffi yoo qabattan: wako. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Qopheessaan kitaabaa kanaa muhammad sabaah sheikh said siraaj jedhama. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa’ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Sirna Gadaa Oromoo Tulluu Goolee Barroo/ kitaaba isaa "Qabsoon Oromoo eessaa karam" jettu fuula 96 keessatti, Gadaan bara durii jaarraa 10n duraa jalqabee akka bulchiinsa sirna Oromoo ta'aa ture qorannaa geggeesseen addeesseera. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Top search engines. GUUTAMA_HAWAASAA (Jamaal Roobale ) 1945 1994 seenan goototaa daaw'itiidha Obbo Guutamaa Hawaas magaan dhaloota isaa Jamaal Roobelee kan jedhamu yoo ta'u, Abbaa isaa obbo Roobalee Daadhii fi haadha isaa aadde Gaashoo Tofoo irraa bara 1945 Kibba Oromiyaa kutaa Arsii, Konyaa aa Guuguu, aanaa Gololchaa, Araddaa Ashuttee ganda Haaroo jedhamutti dhalate. Ummanni Oromoo ar’aa oso hintayiin bara 1990mman keessa magaalota isaa toyachuu qaba turee. Dhaabichi gaafuma dhaabatu, rakkoo ummata Oromoo haalan hubutee, rakkoo sanaaf furmaata laachuf kan dhaabbate ta’us, finciltoonni kaabaa garuu maqicha dhaabaa fayyadamuun Dargii kuffisuuf kan itti fayyadamanii dha. Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmayaa siyaasaa kiyyoo kolonii Habashoota jalaa bilisa bahuuf qabsoo bilisummaa ummatni Oromoo gaggeessu hogganuuf sabbontootaan bara 1973 keessa ijaaramee dha. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. ) Qeesii mataa sabbataa Amajaaja dabboo sanbataa jedhu Haalle luyyaa Yaa rabbi sooressa ajjeesi, Nyaannee dhugnaa jedhee abbateen taskaara yaade jedhuu. - Woraqaan qorannoon kun baay’atee qaamota adda addaa ( mana dubbisaa, waajjiraalee aadaa fi turiiziimii fi kan biroo) keessa ol taa’uu qabu. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Achittii gabaa gabrootaatu ture. Saba Oromoo fi Sirna Gadaa (The history of the Oromo nation and the Gadaa System) April 10, 2016. Waayee dhaaba kanaa yeroo baayyee deddeebi’ee sitti himee jira. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Mee keessumattuu warreen biyya ambaa jiraattanii kitaaba seenaa gurguddoo of keessa qaban harkatti qabattanii jirtan jarreen ani. Akka Qo’annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay’nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. Kitaabni beekaa, barataa fi wallaalaa hunda isaanii ni fayyada, waliigalatti kitaabni kitaaba hedduu ummata fayyadu, aqiidaa Ahlus-. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta'usaa kan shakkan baayye dha. Baayyinni ummata Oromoo, kan afaan Oromoo afaan dhalootaa taheef, miliyoona afurtama tahu. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. KUTAA 4FFAA Innillee Afaan isaa damma nadhii saniin waa jab isaanitti, nattis hima. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Gaaffiifi dheebuu Ummata Oromoo kan ta'e gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka deebii argatu ta'ee jira. keessatti nama dhuunfaa tokkorratrti kan geggeeffame seenaa hawaasummaa uummata balaa Oromoo ilaaluuf kan yaaledha. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” (‘word of wisdom’) akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa. Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokko jaarra 19ffaa keessatti akka gabratti biyyaa Jaarmanii kan geefamteetu dubbatama. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. baraan walitti dhufeenya Abbootii Gadaafi ummata Oromoo cimsaa dhufee jira. Qopheessaan kitaabaa kanaa muhammad sabaah sheikh said siraaj jedhama. Yoo hoojitti gedarame malee! Wa'ee Finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Oromummaa argachuu. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Halaan garaamomuun oromoo diina irratti margisiise. Qeerroon har'a diina akka ibidda saafaa guggubaa fi Ummata isaaf wabii ta'aa jiru, SEENAA ka'umsa akkasii qaba. KUTAA 4FFAA Innillee Afaan isaa damma nadhii saniin waa jab isaanitti, nattis hima. seenaa Aadaafi Afaan isaanii guddifachuun mirga isaanii ta’ee jira. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebinee ta'uu, warra abbaa dhimmaa osoo hin taanee addunyaatu jala muree jira. Baga Gammadne! Kana caalaa Irreecha dhufuuf baayyannee sirriitti fiiguu qabna jedheen amana. Sochiin walii galaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaan gaggeeffame, Dhaaba Gaachana Ummata Oromoo kan ta'ee ABOf hundeedha. Seenaa Gabaabaa Ummata Oromoo. Seenaa Gababaa Oromoo. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Kaleessaas akka paartiitti qabsoofnee injifachaa kan as geenye ummata Oromoo qabannee, ummattoota Itoophiyaa waliin taaneeti. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa'ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse. Ayyaana Irreechaa Baranaa Laalchisee Waamicha Ummata Oromoo Maraaf! Fulbaana 21, 2013 Ayyaanni ummata Oromoo guddichi waggaatti gaaf tokko hawwii ol'aanaadhaan eegamu, Irreechi, Dilbata dhufu Fulbaana 29, bara 20013 kabajamee oola. Sagaleen waaqayyoollee kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha, akka gugeetti garraamomaa, akka bofaattis abshaaloma jedha, kana jechuun lamaan isaaniyyu ni barbaachisu ,oromoon garuu eenyuuf, maaliif hagamitti akka garaamomu dagate. Akka Asafaan (2009,12) ibsutti,"afaanota Afrikaa keesatti dubbatamu keessaa Afaan Oromoo afaan Arabaa,.